kati työpajassa

Handi-palvelun muutosehdotukset käsitellään läpinäkyvästi

Handi-palvelua koskevia kehittämisehdotuksia on saatu runsaasti pilottivaiheessa ja ensimmäisiltä palvelun käyttäjiltä. Muutoksia tehdään palvelujärjestelmään viikkosprinteissä tai versiopäivityksissä noin kuuden viikon välein. Esimerkiksi lokakuussa toteutettiin yhteensä noin 30 muutoskohdetta.

Kaikki muutosehdotukset käsitellään samalla mallilla. Muutospyynnön voi tehdä Tiimeri-työtilasta löytyvällä lomakkeella. Muutoshallinnan ryhmä käsittelee kaikki pyynnöt kerran viikossa. Ryhmässä on edustajat Palkeista ja järjestelmätoimittajalta. Muutoshallinnan ohjausryhmänä toimii muutoshallinnan seurantaryhmä, jossa on mukana kirjanpitoyksiköiden edustus. Tällä hetkellä kirjanpitoyksiköitä edustavat Verohallinto ja THL.

”Kun kaikki muutospyynnöt käsitellään saman mallin mukaan, voidaan varmistaa, että ne toteutetaan hallitusti ja Handi-palvelu toimii koko ajan laadukkaasti. Handi-palvelu on kaikille yhteinen ns. konsernitoteutus ja tällä mallilla varmistetaan, että muutokset palvelevat kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti”, Handi-palvelun hankepäällikkö Kati Siikonen sanoo.

tyopaja25102018

Handi-palvelu esittelyssä

Hankintoja digitalisoivat virastot kokoontuivat jälleen suurella joukolla kuulemaan ja keskustelemaan Handi-palvelun tilanteesta. Yhteensä osallistujia oli paikalla ja etäyhteyksien päässä 175 .

Seija Friman esitteli ensin Valtiokonttorin roolin hankintaprosessin omistajana. Uusi Hankintatoimen palvelut -yksikkö tuottaa mm.  linjauksia hankintatoimen ja Handi-palvelun käyttöönoton tueksi.

Handi-palvelun pilotoinnista rutkasti palautetta

Kati Siikonen Palkeista esitteli tilaamisen ja laskujenkäsittelyn ratkaisun eli Handi-palvelun käyttöönoton tilannetta valtiohallinnossa. Pilotit ovat tuotannossa ja tuottaneet huomattavan määrän korjaus- ja kehitysehdotuksia. Kiitos siitä.

Matti Pihlava esitteli innokkaille handilaisille Palkeiden omaa Handi-ympäristöä. Tämä selkiytti monia asioita erityisesti virastoissa, joissa käyttöönottoprojekti ei ole vielä käynnistynyt.

Tukimateriaalia Handi-tiimerissä

Valtionhallinnon sisäiseen Handi-tiimeriin on tuotettu runsaasti ohje-, koulutus- ja tukimateriaalia Handi-palvelun taustaksi ja käyttöönoton avuksi.

Myös 25.10.2018 pidetyn työpajan tallenne julkaistaan lähipäivinä Tiimerissä. Työpajat-kansiosta löytyy työpajojen esitysmateriaalit sekä tilaisuuden videotallenne.

Handi-tiimeri on avoin valtionhallinnon sisällä osoitteessa Handi.fi/tiimeri. Pääkäyttäjät (Jaana Beversdorf, Seija Friman, Hani Olsson ja Marianne Savinen) auttavat Tiimerin käytössä ja antavat käyttöoikeuksia työtilaan.

Handi.fi/tiimeri

logonelio

Uudelle Hilmalle etsitään ketterää tekijää

Uuden Hilman rakentaminen on edennyt jo teknisen toteuttajan hakuun.

Pilvipalvelut taitavaa toimittajaa etsitään Hilmassa julkaistulla tarjouspyynnöllä. Uuden Hilman toteuttaja voi rakentaa tiiminsä suhteellisen vapaasti, kunhan kyseessä ovat huipputyypit.

Tarjousten vertailussa Hansel käyttää hintaa (40 %) ja laatua (60 %). Laatukriteereinä ovat henkilöiden osaaminen ja kokemus (20 %), ehdotettu ratkaisu (25 %) ja projektin sujuva läpivienti (15 %). Valmiiksi uusi Hilma tulee saada 1.1.2020 mennessä.

Tutustu tarjouspyyntöön täällä. Tarjousaika päättyy 15.10.2018.

Lisätietoja

Timo Rantanen

kehityspäällikkö

timo.rantanen@hansel.fi

Time Planning Suunnittelu

Hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri valtionhallinnossa vuonna 2019

Valtiolla hankintatoiminnan tulee pohjautua huolelliseen suunnitteluun. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 § 2).

Osana Valtion hankintojen digitalisointi -ohjelmaa toteutetaan nyt kolmatta kertaa valtion hankintayksiköiden hankintasuunnitelmien kerääminen ja näiden pohjalta julkaistaan valtion kilpailutuskalenteri 2019. Hankintojen suunnittelun avulla virastot voivat priorisoida hankintojaan sekä harkita vaihtoehtoisia hankintojen toteuttamistapoja. Ajoissa tehty, talouden ja toiminnan vuosisuunnitteluun kytketty, hankintasuunnittelu mahdollistaa myös hankintatoimelle asetettujen tavoitteiden, kuten innovaatioiden edistämisen, paremman huomioimisen.

Valtion konsernitasolla hankintasuunnitelmien kokoamisen avulla voidaan tunnistaa virastojen ja laitosten samankaltaisia hankintatarpeita yhdessä toteutettavaksi. Hankintojen suunnittelu ja mahdollinen yhdistäminen johtaa parempien ostoehtojen ja tarjousten saamiseen sekä päällekkäisen kilpailutus- ja tilaamistyön vähenemiseen. Lisäksi voidaan yhtenäistää ja yhdenmukaistaa hankittavia tuotteita ja palveluita, hyödyntää kilpailutuksiin ao. tuoteryhmän parasta asiantuntijaosaamista ja tehostaa sopimushallintaa.

Hankintojen suunnittelun tarkoituksena on:

 • kartoittaa ja ennakoida, millaisia harkinnanvaraisia menoja eli erikseen suunniteltavia hankintoja toiminta ja sille asetetut tulostavoitteet edellyttävät pakollisten menojen eli toiminnan ylläpitoon ja ydintoimintaan tarvittavien hankintojen lisäksi
 • selvittää pakollisten menojen osuus eli huomioida mitä, minkä suuruisia ja miten pitkäksi kaudeksi tehtyjä sitoumuksia on (vuokra-, huolto-, leasing- ja muut pitkäkestoiset sopimukset ja substanssitoiminnan pakolliset tarpeet)
 • priorisoida hankintatarpeet kiireellisyyden ja kriittisyyden perusteella annettujen määräkehysten puitteissa siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat sovittujen tulostavoitteiden ja tehtävien toteuttamista
 • määritellä hankintatarpeiden toteutustapavaihtoehdot
 • määritellä kilpailutuksista tai muusta toteutuksesta vastaavat tahot
 • antaa tarvittaessa muut hankintojen toteutusta koskevat toimintaohjeet
 • tukea sisäistä budjetointia eli hankintoihin liittyvien määrärahojen jakoa priorisoinnin perustella sovittuihin käyttökohteisiin ja sovituille toimintayksiköille vuositasolla
 • laatia hankintojen toteutusaikataulu (esimerkiksi kilpailutusten kilpailutuskalenteri) resurssien allokoimiseksi

Vuoden 2019 hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri

Vuoden 2018 hankintasuunnitelmien keräämisen ja saadun palautteen johdosta toimintatapoja on edelleen muokattu käyttäjäystävällisempään suuntaan. Vuoden 2019 osalta pyydettävät tiedot vastaavat kuitenkin pitkälle sitä, mitä vuoden 2018 osalta pyydettiin eikä suuria muutoksia ole tehty.

Virastojen toivotaan tallentavan tiedossa olevat hankintasuunnitelmat suoraan tietokantaan 31.12.2018 mennessä. Tallennetuista hankintasuunnitelmista muodostetaan tammikuussa 2019 julkaistava valtion kilpailutuskalenteri kuitenkin siten, että virastojen vastuuhenkilöille jää mahdollisuus muokata ja täydentää hankintasuunnitelmaa sekä päättää mitkä hankinnat ja niitä koskeva tieto julkaistaan.

Lisätietoja

Hankintasuunnitelmataulukkoon sekä suunnitteluohjeisiin liittyviin kysymyksiin vastaa Hannu Koivurinta p.02955 30117 tai etunimi.sukunimi@vm.fi

Teknisissä kysymyksissä auttaa Kalle Pinni p. 0294 444 252 etunimi.sukunimi@hansel.fi

Ohje hankintojen suunnitteluun 31.8.2018 (pdf)

tuomo2

Mittaamisessa vähemmän on enemmän

Hankintojen digitalisoijat kokoontuivat pohtimaan hankintatoimessa seurattavia asioita sekä näiden mittaamista maanantaina 27. elokuuta.

Elina Riihimäki Tullista esitteli erittäin selkeästi pohdintoja hankintatoimen mittaamiseen liittyen. Elinan pääsanomana oli, että kannattaa seurata vain niitä asioita, joilla on merkitystä.

Tuomo Vuorinen kannusti pohtimaan mittausprosessin alku- ja loppupäätä eli mitä mittaamisella ylipäänsä tavoitellaan ja toisaalta mitä johtopäätöksiä voimme mittaustuloksista tehdä.

Elinan ja Tuomon alustusten pohjalta osallistujat pohtivat hankintatoimen mittaamista kolmesta eri näkökulmasta: kansalliselta tasolta, virastotasolta ja yksittäisen hankintaprojektin tasolta. Pienryhmissä tavoitetaso asetettiin korkealle esimerkiksi vaikuttavuuden mittaamisen suhteen.

Muista ilmoittautua mukaan

Työpajojen tulokset ja esitysmateriaalit ovat nähtävissä Tiimerissä Työpajat-kansiossa. handi.fi/tiimeri

Työpajan tallenne on nähtävissä tuttuun tapaan Materiaalipankissa.

Seuraava työpaja on 17. syyskuuta klo 9.  Ilmoittautumislinkki on tapahtumakalenterissa. Tämänkertaisten kokemusten perusteella tulemme jatkossa pyytämään etäosallistujia vahvistamaan osallistumisensa myös ryhmätyöosuuteen.

tutkihtankintoja-video

Tutkihankintoja.fi-palvelusta kerrotaan nyt videolla

Mietitikö välillä, mihin sinunkin veroeurosi oikein menevät? Enää ei tarvitse. Pian jo vuoden päivät avoinna ollut Tutkihankintoja.fi -palvelu avaa valtion hankinnat ja näyttää, mihin valtion noin 4,5 miljardin euron arvoiset hankintavarat kuluvat. Palvelun tieto on visualisoidussa muodossa, joten voit helposti tutkia, keneltä tuotteita ja palveluja on hankittu, ja milloin nämä hankinnat on tehty.

Tutkihankintoja.fi-verkkopalvelua voi nyt esitellä kiinnostuneille myös videomuodossa. Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi puhutut ja tekstitetyt videot löytyvät Hanselin Youtube-kanavalta, jossa ne ovat vapaasti jaettavissa.

hacker-1944688

Handi-palvelun tietoturvakysymyksiin vastauksia

Turvallisuusvirastojen, Palkeiden, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin edustajia kokoontui keskiviikkona tutustumaan tietoturva-asioihin Handi-palveluun liittyen. Palvelun toimittaja SoftCo esitteli toimintamalliaan sekä kuinka sovellus vastaa valtion tietoturvavaatimuksiin.

Yhteinen järjestelmä tulee kaikille

Tilaisuuden aluksi Tero Meltti valtiovarainministeriöstä selvitti taustoja sille, miksi virastot ovat velvollisia ottamaan Handi-palvelun käyttöönsä. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin tehdä yhteisesti tuotetuista palveluista niin hyviä ja luotettavia, että niitä halutaan käyttää.

Hankintatoimen ohjauksen taustalla olevia säädöksiä ovat mm. talousarviolaki ja -asetus sekä ns. TORI-laki (Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä). Valtiovarainministeriön ohjauskeinoina ovat säädösohjaus, konsernitoimijoiden tulosohjaus ja resurssiohjaus. 

Handin käyttöönotto on jatkumoa yhteisinä palveluina käyttöönotetuille ratkaisuille, kuten Kieku ja M2. Käytössä on yhteinen järjestelmä, jonka käyttöön ja siihen liittyvään toimintaprosesseihin Palkeet tuottaa keskitettyjä palveluja.

Valtionhallinnon edustajista Juha Koljonen kertoi vielä Palkeiden riskienhallintamenettelyistä ja Kati Siikonen Palkeiden jatkuvuus- ja valmiussuunnittelusta sekä häiriöhallinnasta. Valtionhallinnon edustajien aineistot ovat nähtävissä valtionhallinnon sisäisessä Handi-tiimerissä.

Luottavaisin mielin EU:n sisällä

SoftColta paikalla olivat toimitusjohtaja Anton Scott ja projektijohtaja Robert Hickey sekä tuotantopäällikkö Harri Salmela. Hickey avasi esittelemällä SoftCon tietoturvaratkaisujen eri ”kerroksia” kuulijoille. Tietoturvaratkaisut on rakennettu mm. asiakirjojen, prosessien, käyttäjien ja ympäristön hallintaan.

Kontrollit ulkopuolelta tulevien verkkohyökkäysten estämiseksi vaikuttivat erittäin tehokkailta ja uusinta teknologiaa hyödyntäviltä kuten kaikki muutkin tietoturvaratkaisut. Palomuuri on koko ympäristön ympärillä, mutta lisäksi jokaisen palvelimen ympärillä.

Esitysten yhteydessä tuli selvyyttä monia viranomaisia askarruttaneisiin kysymyksiin. Kaikki Suomen valtionhallinnon tieto tulee sijaitsemaan EU:n alueella (Dublinissa), Euroopan ulkopuolelle ei viedä tai monisteta mitään. Amazonilla ei ole pääsyä sisälle palvelimiin, vain SoftColla, joka käyttää Amazonin infrastruktuuria vain palveluna. Tuotekehitys tehdään kokonaisuudessaan Suomessa.

Voimme vähitellen siirtyä kesälomille luottavaisin mielin ja jatkaa käyttöönottoja jälleen heinäkuun jälkeen.

logonelio

Kirje virastojohdolle

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman etenemisestä on lähetetty tänään 4.6.2018 alla oleva kirje virastojohdolle. Kirje lähetettiin tiedoksi Valtion hankintojen digitalisointi –toteutusohjelman ohjausryhmälle, vastuuhenkilölle ja virastojen muutosjohtamisen vastuuhenkilöille.

Arvoisat kansliapäälliköt ja virastopäälliköt

Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelman (Handi) toimeenpano etenee hyvin. Kiitos tuloksista kuuluu kaikille ohjelman toteutukseen osallistuneille kaikissa valtion virastoissa.

Tähän kirjeeseen on koottu virastojen näkökulmasta kevään 2018 olennaisimmat kehitysaskeleet ja virastoilta odotettavat toimenpiteet. Lisätietoja kirjeen asioista osoitteesta handi.fi sekä valtionhallinnon sisäisestä Handi-työtilasta osoitteessa handi.fi/tiimeri.

Hanki-palvelu käyttöön lokakuuhun 2018 mennessä

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä Hanki-palvelu on otettava käyttöön lokakuuhun 2018 mennessä EU-kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa. Hanki-palvelu on jo kattavasti käytössä valtion hankintatoimessa. Järjestelmähankinnan vaihtoehtona virastoilla on mahdollisuus ostaa sähköinen kilpailutus palveluna Hansel Oy:ltä.

Hankinta 2020 -verkkokoulutus on eOppivassa

Johtajille ja hankinta- ja talousammattilaisille on toteutettu laaja verkkokoulutuskokonaisuus. Seitsemän kurssin koulutusohjelma kattaa hankintaprosessin kaikki vaiheet.

Verkkokoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä virastojen Handi-palvelun projektiryhmäläisille ja avoin kaikille valtionhallinnon työntekijöille.

Hankinta 2020 – esitelty osoitteessa handi.fi/hankinta2020. Verkkokoulutusta kehitetään saatavan palautteen mukaisesti.

Handi-palvelun pilotointi on alkanut

Valtion uuden tilaamisen ja laskunkäsittelyn toimintamallin Handi-palvelu otetaan käyttöön kaikissa kirjanpitoyksiköissä. Se korvaa mm. nykyiset Tilha- ja Rondo-järjestelmät. Palkeet vastaa palvelusta ja sen käyttöönotosta. Virastojen on varauduttava siihen, että uusi Handi-palvelu toimii viraston tietojärjestelmäympäristössä.

Handi-palvelun käyttöönotto etenee ja ensimmäiset pilotit ovat jo tuotantovaiheessa. Pilottien käyttökokemukset ovat olleet positiivisia, erityisesti palvelun helppokäyttöisyyden osalta. Samalla kun pilottiorganisaatiot antavat palautetta palvelun käytöstä, ne testaavat esimerkiksi ohjeistusta ja koulutusta mahdollisimman sujuvan käyttökokemuksen takaamiseksi. Handi-palvelua kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella jo kesän aikana.

Handi-palvelun käyttöönottoaikataulu on kirjanpitoyksiköitä sitova

Seuraavat Handi-palvelun käyttöönottoerät käynnistyvät kesälomakauden jälkeen. Käyttöönottoaikataulu on suunniteltu harkiten. Tavoitteena on, että koko valtionhallinnon laajuinen käyttöönotto on tapahtunut vuoden 2019 loppuun mennessä. Tiivis käyttöönottoaikataulu mahdollistaa virastotasoisten hyötyjen nopean toteutumisen ja vähentää siirtymäkauden kustannuksia merkittävästi.

Ohjelman ohjausryhmä on 23.5.2018 päättänyt, että:

 • Käyttöönottoaikataulu on kirjanpitoyksiköitä sitova.
 • Mikäli kirjanpitoyksikön olosuhteet ovat siitä itsestään riippumattomasta syystä muuttuneet käyttöönottoaikataulua laadittaessa vallinneesta tilanteesta (esimerkiksi virastojen yhdistymisen siirtyminen) muutos käyttöönottoaikaan on mahdollinen.
 • Muutos on mahdollista toteuttaa vain, mikäli siirtoa esittävä kirjanpitoyksikkö nimeää toisen saman kokoluokan kirjanpitoyksikön, jonka kanssa käyttöönottoaikataulun vaihtaminen keskenään toistensa paikoille voidaan toteuttaa.
 • Vaihtamisesta sopiminen jää näiden kirjanpitoyksiköiden omalle vastuulle.
 • Vaihtoehdotus tulee esittää Palkeiden käyttöönottoprojektille hyväksyttäväksi 6 kk ennen suunnitellun käyttöönottoprojektin aloittamista.
 • Tietoturva-arvioinnin keskeneräisyys ei ole este käyttöönottoprojektin aloittamiselle.
 • Mikäli kirjanpitoyksikkö oma-aloitteisesti ja yksipuolisesti kieltäytyy noudattamasta voimassa olevaa käyttöönottoaikataulua, se siirretään käyttöönottoaikataulussa viimeiseksi. Tässä tapauksessa kirjanpitoyksikkö vastaa itse seuraamuksista ja kustannuksista.

Salassa pidettävien hankintojen työryhmä

Handi-palvelu on toteutettu täyttämään tietoturvan perustason eli siellä voidaan käsitellä julkisia ja suojaustaso IV tietoja sisältäviä asiakirjoja. Handi-ohjausryhmä on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan tilauksesta maksuun -prosessissa käsiteltävien salassa pidettäviä tietoja sisältävien asiakirjojen käsittelyprosessia.

Hilma uudistuu

Julkisten hankintojen ilmoituspalvelu Hilma.fi uudistetaan osana Handi-ohjelmaa. Yritysten ja hankintayksiköiden tarpeita on kartoitettu laajalla kyselyllä ja verkkopalvelun konseptia on testattu kehittämisryhmällä, johon kuuluu sekä hankintayksiköiden että toimittajien edustajia. Uuden verkkopalvelun toteutus kilpailutetaan alkusyksyllä. Lisätietoja projektista on saatavilla osoitteessa handi.fi/hilma.

Handi-palvelun käyttöönoton tukimateriaalia on saatavilla

Handi-palvelun käyttöönoton tueksi on tehty Tiimeriin (Handi.fi/tiimeri) paljon viestintämateriaalia, mm. sisäisen uutisen mallipohja ja toimittajakirje. Aineistoja tehdään eri tarpeisiin vielä lisää.

Aineistoja:

 • Hankinnasta maksuun -prosessikuvaukset
 • Handi-palvelukoulutusmateriaalia piloteille toteutetuista koulutuksista: ostolaskujen käsittelijöille, sopimusvastaaville, tilaajille, hankintavastaaville
 • Handi-palvelun järjestelmätoimittajan SoftCo:n customer manual
 • Nauhoitukset asiantuntijapalvelujen tilaamisesta ja konsernitoimijoiden palveluista (Senaatti ja Valtori)
 • Erilaisia ohjeita, mm. Toimittajille
 • Lähipäivien aikana tulee täydennystä Handi-palvelun käyttäjäroolikuvauksiin

Lisätietoja

Seija Friman (puh. 050 514 3960), Tero Meltti (puh. 02955 30770) ja Hani Olsson (puh. 0500 519 060) vastaavat mielellään kaikkiin Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa koskeviin kysymyksiin.

Handi-työtila virastojen käyttöön: https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-Handi

Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelmasta: handi.fi ja vm.fi/hankintojen-digitalisaatio

Valtioneuvoston hankerekisteristä: http://vm.fi/hanke?tunnus=VM047:00/2016

Valtion hankintojen digitalisoinnin Yammer-ryhmä: kutsu ryhmään  marianne.savinen@vm.fi

Timo_HIlma-tyopaja

Uutta Hilmaa kehitetään työpajoissa

Uudistuvan Hilman kehitystyö on polkaistu käyntiin. Osallistavia menetelmiä hyödyntäneessä Hilma-työpajassa 17.5. kuultiin tulevia käyttäjiä ja kerättiin talteen uusia näkemyksiä palvelun kehityksen suunnaksi.

”Tulevaisuudessa emme halua kuulla, että Hilmaa on hankala käyttää. Tärkeimpään rooliin nousee loppukäyttäjä”, Hilma-uudistuksen projektipäällikkö Timo Rantanen totesi.

Hanselissa pidetyn työpajan tavoitteena oli valita palvelulle parhaat ratkaisut käyttäjien kannalta ja auttaa linjaamaan pidemmän tähtäimen tavoitteet. Uusi Hilma näkee päivänvalon vuonna 2020, mutta palvelun uudistunut versio ei jää viimeiseksi. Hilmasta tehdään jatkuvasti kehittyvä palvelu, joka tukee kokonaisvaltaisesti hankintojen tekemistä.

Reilun parinkymmenen osallistujan joukkoon kuului hankinta-ammattilaisia mm. valtion eri virastoista, korkeakouluista ja kuntasektorilta. Samaan tilaan oli koottuna melkoinen määrä kokemusvuosia nykyisen Hilman käytöstä, mikä näkyi vahvoina visioina ja runsaina ideoina.

Nykyisin lähinnä yhdensuuntaisena ilmoituskanava toimiva Hilma muuntuu palveluksi, jonka tukee hankinta- ja tarjousprosessissa sekä parantaa hankintojen avoimuutta.

”Tarjoamalla enemmän tietoa tulevista hankinnoista halutaan palvella erityisesti markkinoiden toimintaa. Haluamme uuden Hilman mahdollistavan helpon tarjoamisen, ja toivomme tämän johtavan suurempaan määrään hyviä tarjouksia esimerkiksi pk-sektorilta.”

Duunaa oma Hilma

Hilmaan rakennetaan tulevaisuudessa avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat datan monipuolisen hyödyntämisen. Hilmaan kertyvää tietovarantoa voisi avoimien rajapintojen myötä tuoda suoraan esimerkiksi organisaatioiden omiin järjestelmiin.

Palvelun kehitystyössä ei voida keskittyä vain käyttäjien toiveisiin, sillä EU-tasoiset kehityshankkeet kuten sähköisen hankinnan kehittyminen, ESPD-lomake ja Tenders Electronic Daily -tietokannan uudistuminen tuovat kehitystyölle omat ehtonsa.

Seuraava työpaja järjestetään 13. kesäkuuta, jolloin aiheina ovat erityisesti Hilman tukipalvelut ja tarjouksen jättäminen.

Lisätietoja Hilman kehitystyöstä:

Timo Rantanen
kehityspäällikkö
Hansel Oy
timo.rantanen(at)hansel.fi