man-791049_1920

Utvecklingen av upphandlingsväsendet flyttas till webbplatsen valtiolla.fi

Webbplatsen handi.fi som används under programmet för digitalisering av upphandlingsväsendet tas ur bruk i slutet av 2020. Arbetet med att utveckla offentliga upphandlingar fortsätter och man kan i fortsättningen följa aktuella nyheter om upphandlingsväsendet på webbplatsen valtiolla.fi. Där kommer man att publicera artiklar och bloggar om teman gällande utvecklingen av upphandlingsväsendet.

De belopp som används för offentliga upphandlingar är stora och ansvaret för användningen av pengarna är tungt. I november inleds en bloggserie om ansvarsfulla upphandlingar som innehåller artiklar om upphandlingsväsendets utsikter, utmaningar och visioner. Dessutom kommer Handi-workshopparna i fortsättningen att vara kända under namnet Sujuvat hankinnattyöpajoja hankintatoimen kehittämisestä (Fungerande upphandlingar – workshoppar om utvecklingen av upphandlingsväsendet).

Temat för höstens första workshop var mottagning av beställningar. I oktober riktas blickarna mot Finlands nationella strategi för offentlig upphandling och man utarbetar tillsammans planer genom vilka strategin kan förankras i upphandlingsväsendet. I slutet av året kommer man bland annat att bekanta sig med informationsledning för upphandlingar. I workshopparna finns förutom anföranden också gemensamt arbete kring ämnesområdets tema.

Det närmare innehållet i workshopparna publiceras och mer information om evenemangen och innehållen kan läsas på adressen valtiolla.fi/teema/hankinnat. Om du har önskemål om teman som ska behandlas eller om du vill ha mer information om något som gäller upphandlingar, tipsa oss om detta. Låt oss tillsammans se hur vi kan hantera denna fråga på workshopparna.

Tiimeri-arbetsrummet Handi-työtila kaikkien virastojen käyttöön fortsätter sin verksamhet som en plattform för samarbete mellan koncernaktörerna. Om du saknar behörighet till arbetsutrymmet kan du be Palkeet om behörighet.

Vad förändras?

  • Det nya hemmet för det offentliga innehållet i utvecklingen av upphandlingsväsendet är valtiolla.fi/teema/hankinnat
  • Handi-workshopparna kallas i fortsättningen Sujuvat hankinnat (Fungerande upphandlingar) 
  • Twitter för Handi-programmet fortsätter sin verksamhet med beteckningen @valtiohankkii

Målet är att öka de offentliga upphandlingarnas genomslagskraft

Med hjälp av slutresultaten av Handi-programmet eftersträvades årliga besparingar på 15 miljoner euro i statsfinanserna. Enligt preliminära beräkningar åstadkom man en betydande mängd besparingar genom att automatisera upphandlingsprocessens olika delområden och centralisera funktionerna.

När det gäller offentliga upphandlingar fortsätter utvecklingsarbetet i handlingsprogrammet Hankinta-Suomi, vars mål är att främja den samhälleliga genomslagskraften hos de medel som används för offentliga upphandlingar samt den offentliga ekonomins hållbarhet. Offentlig upphandling är ett viktigt sätt att uppnå såväl regeringsprogrammets som kommunernas strategiska mål. Målen gäller bland annat ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar, främjande av innovationer, utveckling av strategisk ledning och informationsledning, utveckling av upphandlingskompetens och -förmågor, förbättring av marknadens funktion.

Offentlig upphandling är ett viktigt sätt att uppnå såväl regeringsprogrammets som kommunernas strategiska mål. Nationella strategin för offentlig upphandling 2020 publicerades i september.

Utveckling av upphandlingsväsendet på webbplatsen valtiolla.fi >

Handi-logo

Smidigare upphandlingsprocesser tack vare programmet för genomförande av statens upphandlingar

Statens upphandlingsprocesser är enhetligare och smidigare än tidigare tack vare programmet för digitalisering av statens upphandlingar. Upphandlingarna sköts nu ännu mer professionellt och förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning har förbättrats.

– Handi-programmet, som pågått över regeringsperioderna, reformerade statens upphandlingsverksamhet på ett betydande sätt. Resultaten och lärdomarna från programmet har nu sammanställts i en slutrapport som kan utnyttjas i stor utsträckning vid utvecklingen av upphandlingen, berättar finansråd Tero Meltti från finansministeriet.

Programmet för genomförande av statens upphandlingar Handi pågick 23.5.2016 –31.3.2020. Programmet sammanförde de yrkesutbildade inom den statliga upphandlingen för att utveckla upphandlingsväsendet. Programmet gick ut på att utveckla upphandlingsprocessen i sin helhet från identifiering av upphandlingsbehovet till beställning, betalning och rapportering.

Programmet hjälpte med digitaliseringen och effektiviseringen av statens upphandlingsprocess.

– Handi-programmet skapade en god grund och fungerande samarbetsrelationer för utvecklandet av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet även i framtiden, säger programchef Seija Friman från Statskontoret.

Smidigare konkurrensutsättning, beställning och fakturering

  1. Upphandlingstjänsten Hanki: Ett gemensamt elektroniskt system för konkurrensutsättning togs i bruk. Den elektroniska konkurrensutsättningen har lett till en effektivare, felfriare och enklare konkurrensutsättningsprocess.
  2. Automatisk kontroll av myndighetsuppgifter: de offentliga konkurrensutsättningarna blir enklare och smidigare än tidigare tack vare automatiseringen. Finland är det första EU-land som automatiserar granskningen av myndighetsuppgifter vid konkurrensutsättning av upphandlingar
  3. Handi-tjänsten: Alla bokföringsenheter tog i bruk ett elektroniskt system för beställningar och fakturor, Handi-tjänsten.

Arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen fortsätter

Den offentliga upphandlingen i Finland uppgår uppskattningsvis till ca 35 miljarder euro per år. Enligt preliminära uppskattningar uppnåddes målet bland annat med hjälp av automatisering och koncentrering av upphandlingsprocesser.

När det gäller offentlig upphandling fortsätter utvecklingsarbetet inom åtgärdsprogrammet offentliga upphandlingar, med vars hjälp man främjar de medel som används för offentlig upphandling och de offentliga finansernas hållbarhet. Offentlig upphandling är ett viktigt sätt att uppnå både regeringsprogrammets och kommunernas strategiska mål. Den nationella upphandlingsstrategin publiceras hösten 2020.

Slutrapport från programmet för digitalisering av statens upphandlingar >

Ytterligare information:

Seija Friman, programchef, tfn 0295 50 3265, seija.friman (at) valtiokonttori.fi
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295530770, tero.meltti (at) vm.fi